Lítill vilji til að draga úr áhrifum verksfalls tónlistarkennara

Bæjarráð Mosfellsbæjar ákvað áðan að bæta ekki nemendum í Listaskólanum kennslufallið fyrr í vetur nemtonlist1a að litlum hluta, þ.e. þeir sem þurfa að fara í mið- eða grunnpróf geta fengið aukatíma sem þeir greiða fyrir sjálfir.
Íbúahreyfingin andmælti ákvörðuninni með bókun:
Fulltrúi M-lista Íbúahreyfingarinnar telur tillöguna spor í rétta átt en hún gengur allt of stutt og bætir aðeins að litlu leyti þann skaða sem nemendur í Listaskólanum hafa orðið fyrir vegna verkfalls tónlistarkennara. Íbúahreyfingin telur að nemendur og kennarar hefðu átt að vera með í ráðum áður en þessi ákvörðun var tekin. Einnig hefði verið rétt að hafa samráð við bæjarráð áður en skólagjöld voru endurgreidd.
Sú ákvörðun fulltrúa D- og S-lista sem bókunin beindist gegn var eftirfarandi:
Tillaga framkvæmdastjóra fræðslusviðs, bæjarstjóra og skólastjóra Listaskólans um að Listaskólinn bjóði þeim nemendum, sem áformað hafa að fara í mið- og grunnpróf í vor, að fá viðbótar kennslustundir sem nemur kennslufalli óski þeir þess, er samþykkt með þremur atkvæðum.

Íbúahreyfingin óskaði upphaflega eftir umræðu um málið á fundi bæjarráðs 8. janúar en þar gerði Sigrún bæjarfulltrúi “að tillögu sinni að bæjarráð Mosfellsbæjar hlutist til um að nemendum í Listaskóla Mosfellsbæjar verði bætt upp það kennslufall sem þeir urðu fyrir á haustönn 2014 vegna verkfalls tónlistarskólakennara í Félagi tónlistarkennara. Tilgangurinn með tillögunni er að lágmarka þann skaða sem tónlistarnemendur hafa orðið fyrir á skólaárinu, auk þess að bæta kennurum upp það fimm vikna tekjutap sem þeir urðu fyrir á meðan á verkfallinu stóð, a.m.k. að hluta.
Sem fyrsta skref leggur fulltrúi Íbúahreyfingarinnar til að bæjarráð óski eftir tillögum frá skólastjóra og kennurum Listaskólans um útfærslu á leiðréttingunni og Mosfellsbær láti kostnaðargreina þær. Þau gögn komi síðan til umræðu og endanlegrar afgreiðslu í bæjarráði. “

Niðurstaða þess fundar var þessi:
Málsmeðferðartillaga samþykkt með þremur atkvæðum að tillögu Íbúahreyfingarinnar sé vísað til umsagnar bæjarstjóra, framkvæmdarstjóra fræðslusviðs og skólastjóra Listaskólans.

Kallað eftir jafnræði á vettvangi sveitarstjórnarmála

Kallað eftir jafnræði á vettvangi sveitarstjórnarmála

LýðræðiÍbúahreyfingin sendi nýverið stjórn Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu bréf þar sem þess er óskað að SSH endurskoði samþykktir sínar með tilliti til 50. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 þar sem þeim framboðum sem náð hafa inn manni í sveitarstjórn er gert kleift að tilnefna áheyrnarfulltrúa í nefndir og ráð sveitarfélaga. Kjarninn í tillögu Íbúahreyfingarinnar er […] ósk um að SSH innleiði samskonar ákvæði í sínar samþykktir þannig að öll framboð hafi jöfn tækifæri til að láta rödd sína heyrast og síðast en ekki síst jafnan aðgang að upplýsingum um þau málefni sem verið er að vinna að á vettvangi SSH.

Bréf til stjórnar Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Ég hef áhuga á að koma á framfæri tillögu um eilitlar breytingar á samstarfsvettvangi SSH. Tildrög málsins eru þau að ég er bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ og hafa fulltrúar hennar ekki kjörgengi á vettvangi fulltrúaráðs og nefnda á vegum samtakanna, þrátt fyrir að eiga fulltrúa í bæjarstjórn. Okkur þykir það miður þar sem um er að ræða samráðsvettvang um mikilvæg málefni þeirra sveitarstjórna sem aðild eiga að honum.

Tillagan tekur til breytinga á 6. gr. Samþykktar SSH sem gæti hljóðað svo.

Framboð sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn en ná því ekki að fá kjörinn fulltrúa í fulltrúaráð SSH eiga rétt til að tilnefna einn áheyrnarfulltrúa til setu á fundum fulltrúaráðs með tillögurétt og málfrelsi.Það sama gildir um nefndir á vegum samtakanna.

Við gerð síðustu sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 var, í þágu lýðræðis og til að efla þátttöku í sveitarstjórnarstarfi, innleidd ný grein þar sem kveðið er á um að framboð sem ekki hafa atkvæðamagn til að ná inn manni í nefnd á grundvelli hlutfallskosningar hafi engu að síður rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa með tillögurétt og málfrelsi í öllum nefndum. Hér er um að ræða 50. gr. laganna og hljóðar það svo:

“50. gr. Áheyrnarfulltrúar.
Hafi sveitarstjórn verið kjörin bundinni hlutfallskosningu og einhver framboðsaðili sem fulltrúa á í sveitarstjórn nær ekki kjöri í byggðarráð er fulltrúum þessa aðila heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til þátttöku í fundum nefndarinnar. Hið sama á við um fastanefndir sem falið hefur verið fullnaðarákvörðunarvald í málum. Sveitarstjórn er enn fremur heimilt að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að sama regla gildi um aðrar fastanefndir.”

Kjarninn í tillögu Íbúahreyfingarinnar er því ósk um að SSH innleiði samskonar ákvæði í sínar samþykktir þannig að öll framboð hafi jöfn tækifæri til að láta rödd sína heyrast og síðast en ekki síst jafnan aðgang að upplýsingum um þau málefni sem verið er að vinna að á vettvangi SSH.

Ljóst er að með tilkomu landshlutasamtaka sem þessara á sér stað framsal á því pólitíska umboði sem kjósendur í hverju sveitarfélagi fyrir sig hafa veitt kjörnum fulltrúum með atkvæði sínu. Með því að útiloka lítil framboð eins og Íbúahreyfinguna frá samstarfi sveitarfélaga á vettvangi SSH er því hið lýðræðislega umboð kjósenda rýrt og meirihlutaræði stærri framboða styrkt sem vart getur talist í anda þess jafnræðis sem boðað er nýjum sveitarstjórnarlögum. Það gefur auga leið að eftir því sem fleiri koma að samstarfi á vettvangi sveitarstjórnarmála eflist lýðræðið og því til mikils að vinna.

Fulltrúaráð og nefndir á vegum SSH er helsti samstarfsvettvangur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og samtökin beinlínis stofnuð til að efla samskipti og samstarf sveitarstjórnarmanna. Að framboð sem eiga fulltrúa í sveitarstjórn skuli ekki eiga þar rödd hlýtur að orka tvímælis.

Skv. lauslegum útreikningum myndi áheyrnarfulltrúum í fulltrúaráði SSH fjölga um sjö en erfitt er segja nákvæmlega til um fjöldann þar sem upplýsingar um fjölda fulltrúa í nefndum og ráðum SSH vantar á sumar heimasíður bæjarfélaganna. Sama gildir um nefndirnar.

Það er álit Íbúahreyfingarinnar að samþykktin þarfnist endurskoðunar með hliðsjón af 50. gr. sveitarstjórnarlaga og að stefna beri að því að fulltrúum allra framboða sem eiga fulltrúa í sveitarstjórnum gefist færi á að taka þátt í störfum nefnda og ráða á vettvangi SSH.

Sigrún Pálsdóttir, bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar í Mosfellsbæ

Skrafað og skeggrætt á fundi um Þingvallaveg

Screen Shot 2015-01-16 at 10.01.07Hér má lesa lauslega samantekt á umræðum á íbúafundi í Reykjadal um deiliskipulag Þingvallavegar í Mosfellsdal 15. janúar sl. Fundurinn var haldinn af skipulagsyfirvöldum í Mosfellsbæ að ósk íbúa í þeim tilgangi að skýra ferlið og helstu óvissuþætti verkefnisins. Mikið fjölmenni var á fundinum og óvenjumargir kjörnir fulltrúar eins og formaður skipulagsnefndar, Bryndís Haraldsdóttir, benti á. Rafn Jónsson, félagi í íbúasamtökunum Víghóll, stjórnaði fundi af fagmennsku og röggsemi.

Skipulag
Fundurinn hófst á því að Finnur skipulagsfulltrúi sagði frá verklýsingu sem er fyrsta skref deiliskipulags skv. nýjum skipulagslögum. Vegurinn er stofnvegur í þjóðvegakerfi landsins og er talað um hann sem stofnbraut í nýju aðalskipulagi 2011 til 2030. Hugtakið stofnbraut hefur enga sérstaka merkingu og væri best að leiðrétta. Það hefur ekki áhrif á umfang vegarins að hann sé skilgreindur þannig. Vegurinn er í umsjá Vegagerðarinnar, ekki sveitarfélagsins. Við stofnvegi er 30 m helgunarsvæði sitt hvoru megin og þurfa hús að vera í minnst 50 m fjarlægð.

Hraðakstur og úrræði
Mikill meirihluti ökumanna keyrir of hratt um Dalinn en þar er 70 km hámarkshraði. Meðalökuhraði er um 78 km. Vegurinn eins og hann er er hættulegur vegna mikils umferðarhraða og hafa íbúar mestar áhyggjur af því. Töluvert er um að bílar fari útaf veginum. Mikilvægt er að fækka tenginum við veginn en þær eru 14. Íbúar lýstu undrun sinni á því hve svifasein skipulagsyfirvöld í Mosfellsbæ eru. Búið sé að vekja athygli á umferðarhraða í fjögur ár og ekkert gert í málinu.
Eftir stutta tölu Bryndísar formanns skipulagsnefndar gafst íbúum kostur á að spyrjast fyrir.
Spurt var um hvort ekki væri skynsamlegt að koma fyrir hraðahindrunum og því svarað til að það tíðkaðist ekki á stofnvegum Vegagerðarinnar. Einnig hvort ekki væri rétt að koma upp hraðamyndavélum  sitt hvoru megin við veginn til að draga úr ökuhraða. Vegagerðin sagði að það kæmi til greina en væri dýrt. Kostar 10 milljónir, auk rekstrarkostnaðar en á móti komi þó tekjur.

Lega vegarins
Screen Shot 2015-01-16 at 10.03.49Fram kom tillaga um að færa veginn inn á friðað svæði við Grænuborg, þ.e. um 5-600 m til austurs í grennd við Gljúfrastein. Einnig að nota gamla vegstæði Þingvallavegar sem liggur um Seljadal, austan við Grímmannsfell.
Sögulegur fróðleikur:
Gamli Þingvallavegurinn
Seint á 19. öld var lagður vagnvegur yfir endilanga Mosfellsheiði, frá Geithálsi að Almannagjá. Var þetta geysimikið mannvirki á sinni tíð, breiður vegur með vatnsræsum og brúm. Fyrst var ekið á bifreið eftir veginum árið 1913 en reyndar var vegurinn nýttur skemur en efni stóðu til því fyrir Alþingishátíðina á Þingvöllum árið 1930 var lagður bílvegur austur Mosfellsheiði á svipuðum slóðum og ak leiðin liggur nú. Leysti sá vegur vagnveginn af hólmi en sá síðarnefndi hlaut nafngiftina Gamli Þingvallavegurinn, stundum ranglega nefndur Kóngsvegur. Við veginn er að finna rústir af sæluhúsi sem hlaðið var úr tilhöggnu grágrýti um 1900.

Innskot SP: Spurning hvort það samræmist fyrirætlunum um Sundabraut eða kannski orðið til þess að ekki þyrfti að leggja hana. Umferð um Mosfellsbæ myndi minnka til muna.

Strætó til Þingvalla
Á fundinum kom fram sú snilldarhugmynd að taka upp strætóferðir til Þingvalla. Það myndi augljóslega draga úr einkabílaumferð um Dalinn.
Innskot SP: Huga þarf að aðstöðuleysi fyrir farþega á Þingvöllum.

Hringtorg og stígar
Fram komu fyrirspurnir um hringtorg og sú hugmynd uppi að hafa eitt slíkt í grennd við Gljúfrastein þar sem aðkoma þar er erfið. Einnig á fleiri stöðum neðar í Dalnum. Mikilvægt er að loka eins mörgum tengingum og hægt er en það útheimtir að endurskoða þarf innansveitarvegi. Íbúar lögðu einnig mikla áherslu á úrbætur í tengslum við göngu- og hjólastíga en einn aðal stígurinn liggur meðfram skurði sem er hættulegt börnum.
Innskot SP: Koma þyrfti fyrir hjólagrindum við strætóbiðskýli.

Umfang stofnvegar
Vegagerðin eyddi öllum vangaveltum um að leggja ætti fjögurra akreina veg a.m.k. næstu 20-30 árin en sagði að til greina kæmi að aðskilja akreinarnar og kallar það á einhverja breikkun. Íbúi benti á að það væri stuttur tími. Mikilvægt væri að fyrir lægju framtíðaráætlanir sem gerðu ráð fyrir áframhaldandi kósý stemmningu í Mosfellsdal.
Spurt var um hvort Vegagerðin hefði í hyggju að grafa niður á fast og bent á að það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir landbúnaðinn þar sem vatnabúskapur í jarðvegi væri samtengdur. Jónas sagði að það væri ekki á döfinni.

Framtíðaráætlanir um Þingvallaveg

Spurt var um hverjar framtíðaráætlanir fyrir Þingvallaveg væru og sagði Vegagerðin að vegurinn á Þingvöllum þarfnaðist úrbóta. Ástand hans væri slæmt (vegna umferðaraukningar sem rekja má til nýs vegar yfir Lyngdalsheiði). Hámarkshraði er 50 km og miðast viðhald við það.
Innskot SP: Landvernd kærði á sínum tíma vegalagningu yfir Lyngdalsheiði og tiltók í umsögn um skipulagið flest þau vandamál sem síðar hafa komið í ljós vegna umferðaraukningar.

Vatnsverndarsvæði
Ákveðin óvissa ríkir um vegstæði Þingvallavegar sem liggur um vatnsverndarsvæðið í Laxnesdýjum ofan við Gljúfrastein vegna mengunarhættu. Svæðið á að stækka skv. nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Bryndís bæjarfulltrúi sagði að ekki mætti leggja veg um brunn- og nærsvæði vatnsbólsins og best væri að færa veginn. Vegagerðin vilji hins vegar ekki greiða kostnaðinn. Íbúi benti á að í ljósi þessa væri furðulegt að til stæði að reisa víðáttumikið ferðaþjónustufyrirtæki á vatnsverndarsvæðinu.
Innskot SP: Dalurinn gæti verið háður vatni frá svæðinu vegna vatnsfrekrar landbúnaðarstarfsemi og því ekki einfalt mál að hætta notkun vatns þaðan. Tek undir áhyggjur íbúans.

Umferðarhávaði
Að lokum var rætt um hávaða frá bílaumferð í Mosfellsdal en hann er mikill vegna bergmáls á milli fellanna. Íbúar hafa óskað eftir hávaðamælingu hjá bæjaryfirvöldum en ekkert gerst. Íbúi benti réttilega á að efnið í veginum hefði áhrif á hljóðmengun frá honum.

Aðgerðir óskast
Á fundinum lýstu íbúar undrun sinni á því hve svifasein skipulagsyfirvöld í Mosfellsbæ hafi verið. Búið sé að vekja athygli á hættuástandi vegna umferðarhraða í fjögur ár og ekkert gerst.

Frestur til að senda inn athugasemdir við verkefnislýsingu er til 19. febrúar.

Ég óska íbúum í Mosfellsdal góðs gengis og vona að þessi samantekt komi að gagni. Innskot SP eru vangaveltur sem komu upp í huga undirritaðrar á fundinum.

Fyrri myndin er af  gömlum vegslóðum austan Mosfellsbæjar og sú síðari af Seljadalsvegi. Sjá nánar: Reykjavíkurvegir frá upphafi til nútíma

Sigrún Pálsdóttir

Tónlistarskólanemendur gætu átt von á uppbót

Á samstöðufundi í Hörpu

Á samstöðufundi í Hörpu

Mosfellsbær hefur nú bæst í hóp þeirra sveitarfélaga sem ætla að kanna hvort hægt sé að bæta tónlistarskólanemendum upp þá kennslu sem þeir urðu af vegna fimm vikna verkfalls kennara fyrr í vetur. Fyrsta skrefið í þá veru verður að óska eftir áliti Listaskóla Mosfellsbæjar á tillögu sem fulltrúi Íbúahreyfingarinnar flutti í bæjarráði í morgun, fimmtudag 8. janúar en hún hljómar svo:

“Fulltrúi M-lista gerir að tillögu sinni að bæjarráð Mosfellsbæjar hlutist til um að nemendum í Listaskóla Mosfellsbæjar verði bætt upp það kennslufall sem þeir urðu fyrir á haustönn 2014 vegna verkfalls tónlistarskólakennara í Félagi tónlistarkennara. Tilgangurinn með tillögunni er að lágmarka þann skaða sem tónlistarnemendur hafa orðið fyrir á skólaárinu, auk þess að bæta kennurum upp það fimm vikna tekjutap sem þeir urðu fyrir á meðan á verkfallinu stóð, a.m.k. að hluta.
Sem fyrsta skref leggur fulltrúi Íbúahreyfingarinnar til að bæjarráð óski eftir tillögum frá skólastjóra og kennurum Listaskólans um útfærslu á leiðréttingunni og Mosfellsbær láti kostnaðargreina þær. Þau gögn komi síðan til umræðu og endanlegrar afgreiðslu í bæjarráði.

Ýmsar leiðir gætu verið færar í stöðunni:

1. sleppa prófum og kenna í staðinn = ein kennsluvika;

  • enginn aukakostnaður f Mos

2. sleppa starfsdögum og kenna í staðinn = ein kennsluvika;

  • enginn aukakostnaður f Mos

3. lengja skólaárið = ein kennsluvika;

  • laun greidd af Mos

4. eftir standa 2 vikur sem kennurum væri falið að skipuleggja með nemendum;

  • laun greidd af Mos.

Nemendur fengju skv. þessari útfærslu tímana sem þeir annars yrðu af að fullu bætta og kennarar þriggja vikna kaupuppbót.

Niðurstaða bæjarráðs:
Málsmeðferðartillaga samþykkt með þremur atkvæðum að tillögu Íbúahreyfingarinnar sé vísað til umsagnar bæjarstjóra, framkvæmdarstjóra fræðslusviðs og skólastjóra Listaskólans. 

Pin It on Pinterest